සති අග සාදය, නාද්‍රෝ සමග – 2015 ජනවාරි 02

නාද්‍රෝ තාල නාද සමග 2016 වසරේ පළමු සති අග සාදය අවසන් වීමෙන් පසු …