සති අග සාදය - 2016 අගෝස්තු 20 - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : Damsak Nada

Coming Next : Maha Raawana

සති අග සාදය – 2016 අගෝස්තු 20

අද සති අග සාදයට සහභාගී වුණේ, සදනි පතිරණගේ සහ නෙල්කා තිළිණි. සහභාගී වෙන්න නියමිතව සිටි රංගන ශිල්පි රනිල් කුලසිංහ , සුළු රිය අනතුරක් හේතුවෙන් අද වැඩසටහනට එක් වුණේ නැහැ. සති අග සාදයෙන් රනිල් කුලසිංහට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම, නුදුරේදීම ඔහුව සති අග සාදය වැඩසටහනට සහභාගී කරගන්න අපි සූදානම්. සදනි සහ නෙල්කා සති අග සාදයට සහභාගී වුණු ආකාරය සහ වැඩසටහනෙන් පසු සහභාගී වුණු ක්‍රියාකාරකම් තමයි මේ .. .