සති අග සාදය – 2016 ජූනි 04

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා සහ ආචාර්ය ප්‍රණීත් අබේසුන්දර මහතා සමඟ …