“සඳකැන් වැසිලා ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය” බණ්ඩාරවෙල ප්‍රසංගයේ පෙර සූදානම..