සඳකැන් වැසිලා ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය – බණ්ඩාරවෙල ප්‍රසංගය