“සඳකැන් වැසිලා”

හුදෙකලාවට බය මිනිසුන් අතර හුදෙකලාවට ආදරය කරන මිනිසුන් වෙනුවෙන් උදාවන
තවත් එක් දවස් එක් රැයක්…
“සඳකැන් වැසිලා” ප්‍රෙම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය
ප්‍රෙම කීර්තිද අල්විස් අකුරු කළ ඒ ආදරය
නාද මියැසියට එ් රාත්‍රියේ හුදෙකලාවූවන් වෙනුවෙන්
ගයනු ඇත..
ඒ සොඳුරු හුදෙකලාවට එකතුවන්න..
නොවැම්බර් 24 හවස 6.30 ට
ගාල්ල ලබුදූව සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය ලයනල් එදිරිසිංහ ශාලාවේදී..
ප්‍රවේශ්‍රපත්‍ර වෙන් කරවා ගැනීමට අමතන්න – 070 262 1184