සමනල රෑනයි.. හෙට ලොව අපටයි

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ පැවැත්වෙන සිරස FM සමනල සමුළුව…..