සමනල රෑනයි.. හෙට ලොව අපටයි - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : Pansil Handawa

Coming Next : Final Cut

සමනල රෑනයි.. හෙට ලොව අපටයි

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ පැවැත්වෙන සිරස FM සමනල සමුළුව…..