සමනල රෑනයි.. හෙට ලොව අපටයි - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : 7 Kanisama

Coming Next : Pansil Handawa

සමනල රෑනයි.. හෙට ලොව අපටයි

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ පැවැත්වෙන සිරස FM සමනල සමුළුව…..