සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව

සිරස FM සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව අද සවස 2 ට අනුරාධපුර යොවුන් නිකේතනයේදී ආරම්භ වන අතර, මේ වන විට පෙර පුහුණුවීම් පැවැත්වෙනවා …