සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : 7 Kanisama

Coming Next : Pansil Handawa

සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව

සිරස FM සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව අද සවස 2 ට අනුරාධපුර යොවුන් නිකේතනයේදී ආරම්භ වන අතර, මේ වන විට පෙර පුහුණුවීම් පැවැත්වෙනවා …