සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව

හෙට අනුරාධපුර යොවුන් නිකේතන ශාලාවේදී පැවැත්වෙන සිරස FM සමනල සමාජ උතුරු මැද පළාත් සමුළුව වෙනුවෙන් සූදානම් වන ගල්නෑව හෙළබොදුගම සිරස FM සමනල සමාජය …