සමනල සිරස දිනුම විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය මතුගම ඉත්තපාන මධ්‍යමහා විද්‍යාලීය ශාලාවේදී..