සමනල සිරස “සති පාසල”

ඔබේ දරුවාගේ මතක ශක්තිය දුර්වලද?
ඔබේ දරුවාට කේන්ති යනවද?
වාර විභාගෙදි ඔබේ දරුවාටත් ලකුණු අඩුයිද?
ඔබේ දරුවා ඔබ කියන කිසිදෙයක් අහන් නැද්ද?
ඔබ ඔළුව අවුල් කරගෙන එයට විසඳුම් හොයනවද?
Mindfulness නිවැරදි සිහිය හෙවත් “සතිය”
සමනල සිරස “සති පාසල”