සමනල සිරස හඬ පරීක්ෂණය සහ වැඩමුළුව

සමනල සිරස හඬ පරීක්ෂණය සහ වැඩමුළුව ප්‍රථම අදියර අති සාර්ථකව අවසන්වූ වගයි.
එහි දෙවැනි අදියර පෙබරවාරි 24 වැනිදා උදෑසන 8.30 සිට නාරන්දෙණිය ජාතික පාසලේ උපාලි විජේවර්ධන ශාලාවේදී..