සරිගම සාජ්ජය “මීගොඩ රෙඩ්යම්ස්” සමගින් සංක දිනෙත්, මංජුලා දිල්රුක්ෂි