සැතපුම් 22000 ක් ඉහළ අහසට

සැතපුම් 22000 ක් ඉහළ අහසට පෘථිවියේ සම්පූර්ණ දිනයක් ( පැය 24 ක්) පෙනෙන අන්දම

GM VIDEO 16 02 2016#SirasaFM #GMMahaththaya #MondayToFriday #0715to0800am සැතපුම් 22000 ක් ඉහළ අහසට පෘථිවියේ සම්පූර්ණ දිනයක් ( පැය 24 ක්) පෙනෙන අන්දම …

Posted by Sirasa FM GM Mahaththaya on Monday, February 15, 2016