සිරසා නමාමි වෙසක් කලාපයට ධාතූන් වහන්සේලා වැඩමකරවීම