“සිරසා නමාමි සිරස Union Assurance වෙසක් කලාපය”

“සිරසා නමාමි සිරස Union Assurance වෙසක් කලාපය”
තිස්සමහාරාම සඳගිරි සෑයෙන් හමුවු සර්වඥ අස්ති ධාතූන්වහන්සේලා පල්ලෙබැද්ද සංකපාල රජමහා විහාරස්ථානය දක්වා වැඩම කරවන්න සූදානම් වන මොහොත පළමු දිනය.