“සිරසා නමාමි සිරස Union Assurance වෙසක් කලාපය” තිස්සමහාරාම සඳගිරි සෑයෙන් හමුවු සර්වඥ අස්ති ධාතූන්වහන්සේලා වැඩම කරවන මොහොත දෙවන දිනය Part 06

“සිරසා නමාමි සිරස Union Assurance වෙසක් කලාපය”
තිස්සමහාරාම සඳගිරි සෑයෙන් හමුවු සර්වඥ අස්ති ධාතූන්වහන්සේලා වැඩම කරවන මොහොත දෙවන දිනය – පල්ලෙබැද්ද සංකපාල රජමහා විහාරස්ථානය සිට පැල්මඩුල්ල ,ගනේගම රන්කොත් රජ මහා විහාරය දක්වා.