සිරස වසන්ත උදානය 2017, දෙල්තොට – බයිසිකල්, මැරතන් කාන්තා සහ මැරතන් පිරිමි තරග