“සිරස වසන්ත උදානය 2018” අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේ සිට