සිරස වසන්ත උදානය 2018 අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගනයේ සිට සජීවීව