සිරස වෙසක් කලාපය

Day -2 ,කතරගම කිරිවෙහෙර සිට සිරස වෙසක් කලාපයට අග්‍ර ශ්‍රාවක ධාතූන් වහන්සේ වැඩම කරවන අතරතුර හක්මනදී, සැදැහැවත්හු අග්‍ර ශ්‍රාවක ධාතූන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගනිති