සිරස වෙසක් කලාපය - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : Damsak Nada

Coming Next : Maha Raawana

සිරස වෙසක් කලාපය

Day – 2 …කතරගම කිරිවෙහෙර සිට සිරස වෙසක් කලාපයට අග්‍ර ශ්‍රාවක ධාතූන් වහන්සේ වැඩම කරවන අතරතුර ,මාතර, සැදැහැවත්හු අග්‍ර ශ්‍රාවක ධාතූන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගනිති…..