සිරස – ශක්ති – TV 1 සහන යාත්‍රාව භාණ්ඩ භාරගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය දෙපානම සිරස මැදිරි සංකීර්ණය