සිරස සහන යාත්‍රාව දැන් ක්‍රියාත්මක යි

විපතට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් සිරස සහන යාත්‍රාව දැන් ක්‍රියාත්මක යි.
ඔබේ ආධාර අංක 330 ටී.බී. ජයා මාවත කොළඹ 10 යන ලිපිනයට ගෙනවිත් භාර දෙන්න…