සිරස FM දහම් පාසල – 22.05.16

සිරස FM දහම් පාසල – ආශිර්වාද සෙත් පූජාව සිරස ජෝන් කීල්ස් වෙසක් කලාපයේදී දැන් …