සිරස FM දිනුම විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය කැකිරාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.