සිරස FM බෙන්තොට අවුරුදු උදානය.. රුහුණේ මහා පාපැදි සවාරියේ ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය