සිරස FM බොදු සැදැහැගී වන්දනා මේ එහි අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ ඇතුල් කෝට්ටේ ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසල