සිරස FM බොදු සැදැහැගී වන්දනා – අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ කොටහේන පරමානන්ද දහම් පාසල