සිරස FM බොදු සැදැහැගී වන්දනා – අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ තලාව ශ්‍රී ධර්ම විජය දහම් පාසල

සිරස FM බොදු සැදැහැගී වන්දනා – අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබූ තලාව ශ්‍රී ධර්ම විජය දහම් පාසල