සිරස FM සමනල සමාජ බස්නාහිර පළාත් සමුළුව

2016 මැයි 08 වැනිදා , මහරගම තරුණ සේවා සභා ප්‍රධාන ශාලාවේ පැවැත් වූ

අවස්ථා කිහිපයක් ….