සිරස FM සමනල සමාජ මධ්‍යම පළාත් සමුළුව

සිරස FM සමනල සමාජ මධ්‍යම පළාත් සමුළුව අති සාර්ථකව කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයීය ශාලාවේදී දැන් පැවැත්වූ අයුරු ….