සිරස FM සමනල සිරස දිනුම ඌව පළාත් විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයට සියල්ල සූදානම්..

සිරස FM සමනල සිරස දිනුම ඌව පළාත් විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයට සියල්ල සූදානම්..

මෙවර ශිෂ්‍යත්වය ජයගන්න නේද..
ඔය තරමටම මහන්සිවෙන්නේ..
දුවා දරුවො විතරක් නෙවෙයි
අම්මා තාත්තා වන ඔබත්
ලොකු උත්සාහයක ඉන්නේ..
සූදානම් කොට ගත් දැනුම නිවැරදිව මෙහෙයවා
නිසැකවම දිනන හැටි දැනගන්න..

එන්න සිරස FM
සමනල සිරස දිනුම
ඌව පළාත් විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයට..

බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශාලාවේදී..
මෙහෙයවීම ප්‍රවීණ දේශක ආචාර්ය ප්‍රීති කුලතුංග මහතා ප්‍රමුඛ ප්‍රවීණ ඇදුරු මඩුල්ලක්..

දෙමාපියනි දරුවන් දිනවන අයුරු දැනගන්න
ඔබත් එන්න..

සම්මන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ..