සිරස FM සමනල සිරස දිනුම විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය රුවන්වැල්ල යටන්වල ශ්‍රී ස්වර්ණවාලුකාරාම විහාරස්ථාන ශාලාවේදී…