සිරස FM සමනල සිරස දිනුම විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයේ අරමුණ පැහැදිලි කරන සිරස FM අධ්‍යක්ෂ සංගීත නිහාල් වික්‍රම එදිරිසූරිය..