සිරස FM සරිගම සාජ්ජය අමිලා නදීශානි , කුමාරසිරි පතිරණ සමග අජිත් පෙරේරා ප්‍රමුඛ BRANDED සංගීත කණ්ඩායම