සිරස FM සරිගම සාජ්ජේ කටුනේරිය Hello සංගීත කණ්ඩායම සමඟින් ගයනි මධූෂා, රුක්මන් අසිත.