සිරස FM සරිගම සාජ්ජේ – බණ්ඩාරගම NEO FLASH සමඟ දයාන් විතාරණ, අනිල් භාරතී