සිරස FM සරිගම සාජ්ජේ, සීදූව SISILLIANS සමඟ විජයබණ්ඩාර වැලිතුඩුව, සරත් රොද්‍රිගෝ..