සිරස FM සරිගම සාජ්ජේ – 2019.01.12

ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන
“සිරස FM සරිගම සාජ්ජේ”
බණ්ඩාරගම NEO FLASH සමඟ
දයාන් විතාරණ, අනිල් භාරතී..