සුවඳ සොයනා කදුළු සගවා…

සුවඳ සොයනා කදුළු සගවා…
සුළඟ ඇවිදින් මා සනසවනා..
මම දන්නවා ඔබ දන්නවා කියා …
ඔබට මං ආදරේ තරම්
ඔබට මං ආදරේ තරම්

රෑ පුරා හීන මල් වැස්ස ආදරී …..
රෝස මල් පෙත්ත සිප ගත්තු ….
මට හොරා මගේ හිත ගත්තු මිතුරියයි
ඈ ආදරේ දුන්නු සිත් ගත්තූ….

සුවඳ සොයනා කදුළු සගවා ..

හිත පුරා ජීවිතේ අදින සිතුවමේ
එනවාද නවතින්න හිතඇත්තී ….
නැවතිලා මගේ හිත් අරණෙ මුමුනලා
ආදරේ පවසන්න සුවදැත්තී……