සුළං කපොල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සුබදායක වෙයි ද?