හිත නැවතුන තැන

ඔයාගෙ ඇස්වලින් කඳුළු වැටෙන්න ඕන ඔයාට ආදරේ කරන කෙනෙක් වෙනුවෙන් විතරයි…
අදත් රෑ 7ට සිරස FM හිත නැවතුන තැනට එන්න …