ශ්‍රී ලාංකේය එළිමහන් ප්‍රසංග කලාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනගිය සිරස FM 360 Live Show දෙවන ප්‍රසංගය..
මාර්තු 2 සිකුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට තිස්සමහාරාම දෙබරවැව ක්‍රීඩාංගනයේදී