2016 මැයි 07 වැනිදා විකාශය වූ සති අග සාදය වැඩසටහන …