සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය දෙවැනි දිනය – වෙසක් පහන් කූඩු, තොරණ සහ රූකඩ