සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, වෙසක් පහන් කූඩු සහ තොරණ