සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, බත් සහ කඩල දන්සැල