සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, පිිරිත් නූල් බෙදාදීම