සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, සමනල සමාජ භක්ති ගී